Naturreservat Torne bokskog

Visa karta

Naturreservatet ligger utmed sjön Åsnens västra strand vid samhället Torne.

I södra delen av naturreservatet finns en gammal bokskog med mycket rikt växt- och djurliv. Skogen är kuperad och rik på stora stenblock. I området finns gamla grova träd och gott om död ved. Här finns också ett stort antal ovanliga lavar, mossor, svampar och insekter. I bokskogen finns insprängt några små gamla åkrar som är på väg att växa igen. I det sydvästra hörnet av området finns sumpskog med bl.a. björk, asp och al. I reservatets centrala del löper en vacker låg ås utmed stranden med blandskog och stort inslag av grova bokar, ekar och tallar. I norra delen finner man sumpskog utmed en bäck och utmed sjöstranden, bäcken är kanaliserad och är utlopp från sjön Spjällsjön.

Delar av området ingår i det Europeiska nätverket Natura 2000.

Visa mer