Naturreservat Toftåsa Myr

Visa karta

Den största delen av Toftåsa myr är av högmossetyp, delvis trädbevuxen. 1945 härjade en skogsbrand på delar av myren. På vissa av dessa delar växer idag ung tallskog.

I myrens norra del ligger Toftagöl, omgiven av gammal tallskog med den lilla växten rosling på marken. I reservatets östra del finner vi Svartsjön. På Tranholmen strax väster om sjön växer urskogsartad tall- och barrblandskog.
Denna skog är kanske den äldsta i hela Kronobergs län. Tallskogen är omkring 375 år gammal och klassas som mycket värdefull och är av riksintresse. Hackspetthål i levande och döda träd utnyttjas av hålbyggande fåglar. Orrarna använder Toftåsa myr som spelplats och tranor, fiskgjuse och storlom häckar i området.

Visa mer